Algemene Voorwaarden

  
ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN  
BETALINGSVOORWAARDEN 
LOHUIS MEDICAL SUPPLIES 
 
 
Lohuis Medical Supplies 
Schelmaatstraat 19
7575 BC Oldenzaal 
T (0541) 760076
M (06) 53618163 
E info@lohuismedical.nl
I www.lohuismedical.nl 
Dossiernummer KVK 08156226 

 
Artikel 1 TOEPASSELIJKHEID 
1.1 
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle door 
of vanwege ons aangegane overeenkomsten, hoe ook genaamd. Met name zijn deze 
voorwaarden van toepassing op door ons aangegane overeenkomsten tot het verkopen 
en leveren van zaken aan koper, in het bijzonder het verkopen en leveren van EHBO- en 
BHV-artikelen en defibrillatoren, alsmede op door ons aangegane overeenkomsten tot 
het verzorgen van opleidingen op het gebied van EHBO en BHV en tot het adviseren op 
het gebied van EHBO en BHV, een en ander bedoeld in de ruimste zin van het woord. 
  
1.2 
Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over “koper” moet hieronder 
worden verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon, consument of niet-consument, die tot 
ons in een contractuele relatie staat, uit hoofde van een met ons gesloten koop- of 
andersoortige overeenkomst, alsmede elke natuurlijke of rechtspersoon, consument of 
niet-consument, die met ons een koop- of andersoortige overeenkomst wenst aan te 
gaan. 

1.3 
Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden 
afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. 

1.4 
Indien ook de koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van 
de koper niet van toepassing. Dit is alleen anders indien en voor zover de 
toepasselijkheid van de voorwaarden van de koper door ons uitdrukkelijk schriftelijk is 
aanvaard en voor zover de voorwaarden van de koper niet in strijd komen met het 
bepaalde in onze algemene voorwaarden. 
Komen de voorwaarden van de koper dus in strijd met onze algemene voorwaarden, dan 
is slechts het in onze voorwaarden bepaalde van toepassing. Enig andersluidend beding 
in de voorwaarden van de koper doet aan het voorgaande niet af. 

1.5 
Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van “(levering van) zaken” wordt 
daaronder ook verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden (verzorgen van 
opleidingen en verstrekken van adviezen) van welke aard ook, bedoeld in de meest 
ruime zin van het woord.    

Artikel 2 AANBIEDINGEN 

2.1 
Al onze offertes zijn vrijblijvend. Zij binden ons derhalve op geen enkele wijze, tenzij in 
de offerte zelf uitdrukkelijk en ondubbelzinnig schriftelijk het tegendeel is bepaald. 
Indien geen termijn is aangegeven, zijn door ons gedane offertes 30 dagen geldig, te 
rekenen vanaf de dag(tekening) van de offerte. 

2.2 
Van door ons gedane offertes maken deel uit: ontwerpen, tekeningen, beschrijvingen, 
afbeeldingen en dergelijke, alsmede eventuele bijlagen en bescheiden die op onze 
offertes betrekking hebben. 
Dit alles blijft ons eigendom, moet op ons verzoek aan ons worden teruggegeven en mag 
zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd of aan 
derden worden afgegeven, zulks op straffe van een direct opeisbare boete van  
€ 10.000,- (zegge: tien duizend Euro) per overtreding. Tevens behouden wij ons alle uit 
hoofde van intellectuele en industriële eigendom eventueel bestaande rechten voor. 
Bij opdrachten tot vervaardiging van zaken op basis van door koper aan ons verstrekte 
gegevens, tekeningen etc. vrijwaart koper ons volledig voor eventuele inbreuken op 
rechten van derden. 

2.3 
De inhoud van folders, drukwerken, prijslijsten etc. bindt ons niet, tenzij daar in de 
overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk naar wordt verwezen. 
Artikel 3 ADVIEZEN, ONTWERPEN EN MATERIALEN 

3.1 
Door ons verstrekte informatie en adviezen zijn slechts van algemene aard en 
vrijblijvend. 

3.2 
Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor een door of namens koper uitgewerkt 
ontwerp, noch voor eventuele adviezen naar aanleiding van dat ontwerp. 
Voor de functionele geschiktheid van de door koper voorgeschreven materialen is koper 
zelf verantwoordelijk. Onder functionele geschiktheid wordt verstaan de geschiktheid van 
het materiaal voor het doel waarvoor het volgens het ontwerp van koper is bestemd. 

3.3. 
Wij aanvaarden nimmer enige verantwoordelijkheid voor onderdelen en/of materialen die 
door koper zelf ter beschikking zijn gesteld of door koper zijn voorgeschreven. 

3.4 
Voor de vervaardiging en/of reparatie van zaken kunnen gereviseerde onderdelen 
worden gebruikt. Deze gereviseerde onderdelen zijn gelijkwaardig aan nieuwe 
onderdelen.    

Artikel 4 TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST 

4.1 
Overeenkomsten komen eerst tot stand wanneer wij een ons gegeven opdracht 
schriftelijk aanvaarden. Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het 
moment waarop wij onze opdrachtbevestiging verzenden. Als datum van 
aanvaarding/bevestiging van de opdracht geldt de datum waarop wij de 
opdrachtbevestiging verzenden. 

4.2 
De door ons aan de koper verzonden opdrachtbevestiging wordt geacht de inhoud van de 
gesloten overeenkomst volledig en juist weer te geven. De koper wordt geacht met de 
inhoud van de opdrachtbevestiging in te stemmen, tenzij hij binnen vijf dagen na 
dagtekening van de opdrachtbevestiging schriftelijk aan ons te kennen geeft, dat hij zich 
niet met de inhoud ervan kan verenigen. 

4.3 
Op alle offertes van ons zijn deze algemene voorwaarden van toepassing als waren zij 
daarin letterlijk opgenomen. 

Artikel 5 PRIJZEN 

5.1 
Onze prijzen zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, in Euro’s, 
exclusief omzetbelasting en andere van overheidswege opgelegde heffingen. 

5.2 
De in offertes en contracten vermelde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de 
totstandkoming van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals valutakoersen, 
grondstof- en materiaalprijzen, loon- en transportkosten, belastingen en andere 
heffingen van overheidswege.    

5.3 
Wij behouden ons het recht voor om indien na de datum waarop de overeenkomst tot 
stand is gekomen, maar voor de dag van levering van zaken verhogingen in een of meer 
van de kostenfactoren optreden, deze verhogingen aan de koper in rekening te brengen.  
Voorts hebben wij het recht om in een dergelijk geval de overeenkomst geheel of 
gedeeltelijk ontbonden te verklaren zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist is. Dit 
laatste recht komt ook toe aan de koper, echter slechts indien wij ons binnen 3 maanden 
na het sluiten van de overeenkomst op het standpunt stellen dat uit verandering in de 
kosten een verhoging van de in de opdrachtbevestiging genoemde prijs voortvloeit. 
Indien de koper van dit recht gebruik maakt, dient hij binnen 5 dagen na ontvangst van 
de betreffende mededeling van ons bij aangetekende brief de ontbinding in te roepen. 

Artikel 6 AFLEVERING EN LEVERINGSTERMIJNEN 

6.1 
De door ons opgegeven levertijden gaan in op de dag waarop de overeenkomst tot stand 
is gekomen, mits alle gegevens die wij voor de uitvoering van de opdracht nodig hebben 
in ons bezit zijn. 
Onder ‘levertijden’ moet eveneens worden verstaan: aanvangstijden van door ons te 
verzorgen opleidingen.    

6.2 
De door ons opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale 
termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Levertijden worden 
verlengd met de tijd gedurende welke de koper enig verschuldigd geworden bedrag, 
nadat dat opeisbaar is geworden, onbetaald heeft gelaten.  
Indien zich wijzigingen voordoen in de werkomstandigheden zoals die bestonden op het 
moment dat de overeenkomst is tot stand gekomen, of indien tijdig bestelde materialen 
door onze leveranciers niet tijdig of niet behoorlijk worden geleverd, worden levertijden 
zodanig verlengd als, alle omstandigheden in aanmerking genomen, redelijk is. 
Bij niet tijdige of niet behoorlijke levering moeten wij derhalve schriftelijk in gebreke 
worden gesteld. 
Ingeval – in afwijking van het bovenstaande – in de individuele overeenkomst 
uitdrukkelijk een boete op overschrijding in de levertijd is overeengekomen, is deze niet 
verschuldigd indien de overschrijding van de levertijd een gevolg is van de in artikel 13 
van deze algemene voorwaarden genoemde gevallen van overmacht. 

6.3 
Wij hebben het recht een opdracht in gedeelten uit te voeren, zulks in die zin dat wij 
zaken naar de mate waarin zij gereed zijn aan de koper leveren. Alsdan zijn wij 
gerechtigd reeds geleverde zaken onmiddellijk aan de koper te factureren. 

6.4 
Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt de levering van de 
zaken franco plaats bestemming. 

6.5 
Verzoekt de koper om de levering van zaken op een andere dan de voor ons 
gebruikelijke wijze – wat betreft verpakking, plaats, vervoersinstructies en dergelijke - te 
doen plaatsvinden, dan kunnen wij de hieraan verbonden (extra) kosten aan de koper in 
rekening brengen.  

6.6 
De koper is gehouden de zaken binnen de overeengekomen termijn af te nemen. 
Bij gebreke daarvan zijn wij gerechtigd om – zulks te onzer keuze – op grond van het 
bepaalde in artikel 6:60 Burgerlijk Wetboek te vorderen dat de bevoegde rechter ons van 
onze verbintenis tot levering van de overeengekomen zaken zal bevrijden, dan wel 
zonder voorafgaande ingebrekestelling betaling van de koopprijs van het niet afgenomen 
gedeelte te vorderen.  
Indien de koper niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, zijn wij gerechtigd de 
overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. 
Indien de koper overeenkomstig het bovenstaande in gebreke blijft de zaken binnen de 
overeengekomen termijn af te nemen en wij de betaling van de koopsom vorderen, 
worden de zaken geacht te zijn afgeleverd en zullen wij de zaken voor rekening en risico 
van de koper tegen vergoeding van alle daaruit voortvloeiende kosten opslaan. 
Is geen termijn voor afname overeengekomen, dan zijn wij tot de in dit artikellid 
genoemde maatregelen bevoegd, indien de zaken niet binnen een (1) maand na onze 
uitnodiging daartoe door de koper zijn afgenomen.    5

6.7 
In afwijking van het in het vorige lid bepaalde, geldt ingeval van levering op afroep dat 
de leveringstermijnen of –perioden door ons in overleg met de koper worden vastgesteld 
en schriftelijk bevestigd. 
Tenzij in onze offerte anders is vermeld, heeft de koper bij een overeengekomen levering 
op afroep de plicht binnen twee (2) maanden volledig af te nemen. Indien de voor de 
uitvoering van de opdracht benodigde gegevens naar ons oordeel niet tijdig in ons bezit 
zijn, wordt de levertijd door ons, in overleg met de koper, na de ontvangst van de 
gegevens opnieuw vastgesteld en schriftelijk bevestigd. 

6.8 
Ingeval personen werkzaam bij of voor ons op de locatie van koper werkzaamheden 
verrichten, zal koper kosteloos voor de door die personen in redelijkheid gewenste 
faciliteiten zorgdragen, bij gebreke waarvan wij de uitvoering van de opdracht kan 
opschorten en de extra kosten die een en ander met zich meebrengt voor rekening 
komen van koper. 
Indien blijkens de overeenkomst de zaken door ons op de door de koper aangewezen 
plaats moeten worden geïnstalleerd, zal de koper zorgen of doen zorgen voor zodanige 
faciliteiten als redelijkerwijze door ons ten behoeve van de installatie kunnen worden 
verlangd.  
Voor schade, in de meest ruime zin van het woord bedoeld, ontstaan doordat de hiervoor 
bedoelde faciliteiten niet (tijdig) op de betreffende plaats aanwezig zijn, hieronder 
begrepen doch daartoe niet beperkt vertragingsschade, zijn wij niet aansprakelijk, een en 
ander overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 van deze algemene voorwaarden.   
Voor schade, in de meest ruime zin van het woord bedoeld, ontstaan bij ons doordat de 
hiervoor bedoelde faciliteiten niet (tijdig) op de betreffende plaats aanwezig zijn, 
hieronder begrepen doch daartoe niet beperkt bedrijfsschade, is de koper aansprakelijk. 

6.9 
Indien de opdracht is verleend met het oog op een bepaald persoon die bij of voor ons 
werkzaam is, brengt dit – behoudens voorzover partijen zulks schriftelijk overeenkomen 
- niet met zich mee dat de werkzaamheden uitsluitend door deze persoon moeten 
worden verricht. De opdracht eindigt niet met de afwezigheid van deze persoon. 
Artikel 7 RECLAME 

7.1 
Koper gehouden om – op straffe van verval van het reclamerecht – de door ons 
geleverde zaken binnen 14 dagen na aflevering dan wel installatie te (doen) beproeven. 
Indien bij de beproeving blijkt dat er sprake is van een abusievelijke levering en/of 
gebreken aan zaken die uiterlijk waarneembaar zijn, is de koper verplicht zulks zo 
spoedig als redelijkerwijs mogelijk, doch uiterlijk binnen 8 dagen na de beproeving, aan 
ons ter kennis te brengen.  
Dit dient te geschieden per aangetekende brief, met daarin een nauwkeurige 
omschrijving van de klacht en onder opgave van de factuur waarmee de betreffende 
zaken zijn geleverd.    

7.2 
Gebreken die ten tijde van de levering en beproeving niet uiterlijk waarneembaar waren, 
moeten door de koper binnen 14 dagen na het aan het licht komen van deze gebreken 
aan ons ter kennis worden gebracht op de wijze als vermeld in het voorgaande lid. 

7.3 
Ieder vorderingsrecht van de koper jegens ons, betrekking hebbend op gebreken in de 
door ons geleverde zaken, vervalt indien: 
- de gebreken niet binnen de in dit artikel gestelde termijnen en/of niet op de  
aldaar aangegeven wijze aan ons ter kennis zijn gebracht; 
- de koper ons geen of onvoldoende medewerking verleent ter zake van een 
onderzoek naar de gegrondheid van de klachten; 
- de koper de zaken in strijd met de voorschriften, althans op niet normale wijze 
heeft gebruikt en/of heeft onderhouden, of indien de koper zonder onze 
uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming aan de zaken reparaties en/of 
wijzigingen heeft uitgevoerd; 
- de toepassing en het gebruik van de zaken, met betrekking tot welke de klachten 
zijn geuit, door de koper worden voortgezet. 

7.4 
Reclames betreffende berekende prijzen en andere klachten betreffende de factuur, 
moeten binnen 8 dagen na de factuurdatum schriftelijk bij ons zijn ingediend, bij gebreke 
waarvan vorderingen van de koper terzake jegens ons vervallen. 

7.5 
Het indienen van reclames geeft de koper niet het recht de ontvangst en/of betaling van 
de zaken te weigeren dan wel op te schorten. 

7.6 
De koper dient te allen tijde ons de gelegenheid te bieden een eventueel gebrek te 
herstellen. 

7.7 
Voor gebreken die zijn ontstaan door normale slijtage, onoordeelkundige behandeling of 
onoordeelkundig of onjuist onderhoud of die welke zich voordoen na wijziging of 
reparatie door of namens de koper zelf of door derden aangebracht, kunnen wij nimmer 
aansprakelijk worden gehouden. 
In het bijzonder kunnen wij nimmer aansprakelijk worden gehouden voor gebreken die 
zijn ontstaan door onjuiste installatie van software door of namens de koper zelf of door 
derden uitgevoerd. 

7.8 
Voor gebreken in gebruikte materialen en/of zaken en voor gebreken in door koper 
voorgeschreven materialen en/of zaken, kunnen wij nimmer aansprakelijk worden 
gehouden.  
Op materialen en/of zaken die van derden worden betrokken, verlenen wij niet meer 
garantie dan welke garantie ons door die derden wordt verleend. 

7.9 
Indien koper materialen en/of zaken aan ons retour stuurt wegens vermeend 
toerekenbaar tekortschieten door ons in de nakoming van onze verbintenis, komen de 
vracht- en verzendkosten voor rekening en voor risico van koper.     
Indien vast komt te staan dat daadwerkelijk sprake is van toerekenbaar tekortschieten 
door ons in de nakoming van onze verbintenis, dan vergoeden wij bedoelde kosten aan 
koper. 
Indien vast komt te staan dat geen sprake is van toerekenbaar tekortschieten door ons in 
de nakoming van onze verbintenis, dan is koper aan ons verschuldigd, naast genoemde 
vracht- en verzendkosten, 20% (twintig procent) van de, ten aanzien van de betreffende 
verbintenis, overeengekomen prijs exclusief omzetbelasting, zulks onverminderd ons 
recht om vergoeding van daadwerkelijk geleden schade en/of nakoming van de 
overeenkomst te vorderen. Koper ontvangt onverwijld een factuur.   
Artikel 8 AANSPRAKELIJKHEID 

8.1 
Uitsluitend indien de garantieverplichtingen ter zake van door ons geleverde zaken niet 
door derden op zich zijn genomen, kan de koper jegens ons aanspraken als bedoeld in 
artikel 7 van deze algemene voorwaarden doen gelden. 
Ter zake van door ons geleverde zaken heeft onze leverancier (mogelijk) garantieverplichtingen op zich genomen.  

8.2 
Indien voor ons aansprakelijkheid als bedoeld in het vorige lid bestaat, zijn wij slechts 
gehouden tot, zulks te onzer keuze: 
a. (kosteloos) herstel van de gebreken, of 
b. levering van vervangende zaken na (retour-)ontvangst van de gebrekkige zaken, 
of 
c. terugbetaling van de ontvangen koopsom c.q. creditering van de aan de koper 
gezonden factuur, met ontbinding zonder rechterlijke tussenkomst van de 
gesloten overeenkomst, alles voorzoveel de koopsom, de factuur en de 
overeenkomst op de geleverde zaken betrekking hebben, of 
d. een in overleg met de koper te bepalen schadeloosstelling in een andere vorm dan 
hiervoor bedoeld. 

8.3 
Indien de koper zonder onze voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming 
aan de zaken reparaties en/of wijzigingen heeft uitgevoerd of heeft doen uitvoeren, 
vervalt elke verplichting c.q. aansprakelijkheid onzerzijds. 

8.4 
Behoudens onze eventuele verplichting(en) uit hoofde van het voorafgaande, zijn wij 
nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan koper en aan 
anderen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld onzerzijds (, door degene die ons 
voor aansprakelijk houdt met de middelen rechtens aan te tonen). 
Voorts zijn wij niet aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, directe of indirecte 
schade hoe ook genaamd, winstderving en stilstandschade daaronder begrepen, geleden 
door de koper, diens ondergeschikten en bij of door hem te werk gestelden of derden, 
ontstaan door gehele of gedeeltelijke (her-)levering van zaken, vertraagde of 
ondeugdelijke levering of het uitblijven van levering van de zaken of door de zaken zelf.    8
Voorts zijn wij in het bijzonder niet aansprakelijk voor schade, bedoeld in de meest ruime 
zin van het woord, die direct dan wel indirect het gevolg is van inbreuk op industriële en 
intellectuele eigendomsrechten van derden ten gevolge van het gebruik van door of 
vanwege koper aangeleverde gegevens en/of materialen, zulks met inachtneming van 
het bepaalde in artikel 9 van deze algemene voorwaarden. 

8.5 
De koper is niet gerechtigd de zaken waarover geen gemotiveerde reclame bestaat terug 
te zenden. Geschiedt dit zonder geldige redenen toch, dan zijn alle kosten aan 
terugzending verbonden ten laste van de koper. Wij zijn in dat geval vrij de zaken voor 
rekening en risico van de koper op te slaan. 

8.6 
De koper is gehouden ons te vrijwaren voor alle aanspraken die derden ter zake van de 
uitvoering van de overeenkomst tegen ons mochten doen gelden. Meer in het bijzonder 
vrijwaart de koper ons voor aanspraken van derden ter zake van de vervaardiging en 
levering van een zaak die op zijn aanwijzing door ons is gemaakt of dat wij op zijn 
aanwijzing hebben laten maken. 
Tevens stelt de koper ons schadeloos voor alle kosten en schade die uit eventuele 
rechtsvorderingen van derden voor ons kunnen ontstaan, zulks voor zover de wet zich er 
niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de koper 
komen. 

8.7 
Onze aansprakelijkheid is steeds beperkt tot het bedrag dat onze 
aansprakelijkheidsverzekeraar in het betreffende geval uitkeert. Wij zijn gehouden onze 
aansprakelijkheid genoegzaam te verzekeren en verzekerd te houden. 

8.8 
Voortbouwende werkzaamheden (en adviezen) worden beschouwd als 1 (één) 
werkzaamheid (en advies). Onze aansprakelijkheid is in het geval van voortbouwende 
werkzaamheden (en adviezen) steeds beperkt tot het totale honorarium dat wij over een 
periode van 6 (zes) maanden voorafgaand aan de toerekenbare tekortkoming voor die 
voortbouwende werkzaamheden (en adviezen) aan koper in rekening hebben gebracht, 
dan wel tot het bedrag dat onze aansprakelijkheidsverzekeraar in het betreffende geval 
uitkeert, waarbij steeds het laagste bedrag geldt. 

Artikel 9 RECHTEN VAN INTELLECTUELE EN INDUSTRIELE EIGENDOM 

9.1 
Indien koper ter zake van door ons geleverde zaken door derden wordt aangesproken 
wegens inbreuk op rechten uit industriële en/of intellectuele eigendom van derden, zullen 
wij koper vrijwaren, mits (1) koper ons onverwijld na te zijn aangesproken daarvan 
schriftelijk in kennis stelt en (2) koper aan ons alle medewerking verleent ter zake van 
het voeren van verweer tegen de aansprakelijkstelling en ter zake van het treffen van 
een regeling in der minne. 

9.2 
Wij vrijwaren koper niet en zijn niet aansprakelijk, indien koper door derden wordt 
aangesproken wegens inbreuk als bedoeld in artikel 9, lid 1 van deze algemene 
voorwaarden, indien: 
a. de inbreuk het gevolg is van door of vanwege koper aangeleverde en/of 
voorgeschreven gegevens en/of materialen;    9
b. de inbreuk het gevolg is van door of vanwege koper aan de door ons geleverde zaken 
verricht onderhoud en/of verrichte reparaties en/of aangebrachte wijzigingen; 
c. de inbreuk het gevolg is van niet normaal, onjuist en/of onoordeelkundig gebruik van 
de door ons geleverde zaken, daaronder mede verstaan het gebruik van door ons 
geleverde zaken in combinatie met niet door ons geleverde zaken. 

Artikel 10 EIGENDOMSVOORBEHOUD 

10.1 
De door ons geleverde zaken blijven ons eigendom tot het moment van volledige betaling 
van de factuur. De door ons aan de koper geleverde zaken zijn geleverd onder de 
opschortende voorwaarde van volledige betaling van de factuur door de koper. Bij 
volledige betaling van het factuurbedrag gaat de eigendom van de geleverde zaken van 
rechtswege op de koper over. 

10.2 
Indien ten gevolge van be- of verwerking door de koper ons eigendomsrecht, rustend op 
de door ons geleverde zaken, verloren is gegaan, is de koper onverwijld verplicht op de 
door be- of verwerking ontstane zaken ten behoeve van ons een bezitloos pandrecht te 
vestigen. 

10.3 
De koper is gerechtigd om de zaken in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening te 
verkopen of te gebruiken, alsdan is hij gehouden de verkregen gelden onverwijld aan ons 
over te dragen, dan wel - indien niet tegen contante betaling is verkocht – de verkregen 
vordering onverwijld aan ons over te dragen. De koper is niet gerechtigd om de zaken op 
welke wijze dan ook te vervreemden, te bezwaren met een beperkt zekerheids- of 
genotsrecht, of anderszins aan ons verhaal te onttrekken.     

10.4 
De koper is verplicht om ons onmiddellijk mededeling te doen van aanspraken op of 
pogingen van derden om de zaken, die bij ons in eigendom zijn, in hun macht te krijgen 
c.q. zich daarop te verhalen. De koper is gehouden om zijnerzijds alles te doen om onze 
eigendoms- of vorderingsrechten te beschermen. 

10.5 
Bij niet-nakoming door de koper van zijn in dit artikel genoemde verplichtingen c.q. bij 
overtreding van het bepaalde in lid 4 van dit artikel, zijn wij gerechtigd om na 
ingebrekestelling doch zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist is, de zaken die op 
grond van het eigendomsvoorbehoud of anderszins – nog – ons eigendom zijn, terug te 
nemen.  

10.6 
Wij zijn te allen tijde gerechtigd de zaken die zich onder de koper (of derden) bevinden, 
maar ons in eigendom toebehoren, onder ons te nemen, zodra wij in redelijkheid kunnen 
aannemen dat de reële kans bestaat dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal 
voldoen.  
Het voorgaande laat onverlet de rechten zoals die voor ons voortvloeien uit het gemene 
recht: met name behouden wij ook het recht de koper na het onder ons nemen van de 
zaken tot schadevergoeding aan te spreken. 

10.7 
De koper is verplicht het risico van brand en diefstal ten aanzien van de niet betaalde 
zaken te verzekeren en op ons verzoek deze verzekering aan te tonen.    

Artikel 11 BETALING

11.1 
Betaling moet geschieden in Euro’s, zonder aftrek van enige korting, contant ter plaatse 
waar wij zijn gevestigd of door overschrijving op een door ons aangewezen bank- of 
girorekening, in beide gevallen uiterlijk 30 dagen na de factuurdatum; dit alles tenzij 
uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 
Bij betaling per bank of giro geldt de dag van creditering van onze bank- of girorekening 
als de dag van betaling. 
Indien en voor zover wij zulks noodzakelijk achten, is koper gehouden de benodigde 
materialen vooraf te betalen, zulks op een door ons te bepalen tijdstip. Indien koper met 
betaling vooraf in gebreke blijft, zijn wij gerechtigd de levering op te schorten tot het 
moment dat voorafbetaling heeft plaats gehad.  

11.2 
Indien de koper niet tijdig tot (algehele) betaling overgaat, is hij in verzuim zonder dat 
daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist en zijn alle vorderingen van ons op de 
koper, zonder dat ingebrekestelling vereist is, onmiddellijk opeisbaar. 
Alsdan hebben wij het recht, indien en voor zover voldoende samenhang bestaat met het 
niet nakomen van de koper, de nakoming van al onze verbintenissen jegens de koper op 
te schorten, onverminderd alle andere rechten uit het gemene recht voortvloeiend.  
Wij zijn gerechtigd voor alle nog te verrichten leveringen contante betaling voor 
aflevering van de zaken of een garantie voor tijdige betaling te verlangen. Voorts zijn wij 
alsdan gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, 
waarbij op de koper alsdan de verplichting rust tot teruggave van de geleverde zaken, 
dan wel de verplichting tot anderszins ongedaan maken van de door ons verrichte 
prestatie(s), onverminderd ons recht op schadevergoeding. 

11.3 
Is de koper in gebreke met tijdige betaling dan verbeurt hij aan ons, zonder dat een 
nadere aanzegging onzerzijds nodig is, vanaf de vervaldatum tot aan de dag der algehele 
betaling, een rente gelijk aan 2% per maand of gedeelte van een kalendermaand, 
berekend over de koopprijs of het nog onbetaald gebleven gedeelte daarvan, welke rente 
onmiddellijk en zonder nadere ingebrekestelling opeisbaar is. 
Voorts is de koper gehouden ons de buitengerechtelijke incassokosten te voldoen die 
verband houden met het incasseren van onze vorderingen. Deze kosten worden bepaald 
op 15% van de hoofdsom, onverminderd ons recht om verdere redelijke kosten ex artikel 
6:96, lid 2, sub c van het Burgerlijk Wetboek in rekening te mogen brengen. 
Bovendien zijn alle nadelige gevolgen van koersverlies of anderszins uit te late betaling 
of niet-betaling voortvloeiend voor rekening van de koper, zelfs al zou de koper volgens 
de in zijn land bestaande bepalingen tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldaan 
hebben doch omstandigheden of maatregelen buiten zijn controle de betaling hebben 
doen plaatsvinden op voor ons nadelige wijze. 

11.4 
Betalingen strekken eerst in mindering op de in lid 3 bedoelde kosten, vervolgens in 
mindering op de verschenen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en de 
lopende rente.    

11.5 
Indien in de financiële positie van de koper na het totstandkomen van de overeenkomst, 
doch voor de levering van de zaken een aanzienlijke verslechtering optreedt, zijn wij 
gerechtigd geheel of gedeeltelijk af te zien van verdere uitvoering van de overeenkomst, 
dan wel een wijziging van de betalingsvoorwaarden te vorderen. 

11.6 
Voorschriften van welke autoriteit ook, welke het gebruik van de te leveren of reeds 
geleverde zaken verhinderen, brengen geen verandering in de geldelijke verplichtingen 
van de koper. 

11.7 
Het recht van de koper om zijn eventuele vorderingen op ons te verrekenen wordt 
uitgesloten. 

11.8 
De gehele koopprijs is in elk geval onmiddellijk opeisbaar bij niet-tijdige betaling, 
wanneer de koper in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling vraagt of 
zijn ondercuratelestelling is aangevraagd, wanneer enig beslag op de zaken of de 
vorderingen van de koper wordt gelegd, en wanneer deze overlijdt, in liquidatie treedt, of 
wordt ontbonden. 

11.9 
Indien wij in een gerechtelijke procedure geheel of gedeeltelijk in het gelijk worden 
gesteld, komen alle door ons in verband met deze procedure gemaakte kosten voor 
rekening van de koper. 

Artikel 12  ZEKERHEID 

12.1 
Wij zijn gerechtigd van de koper te vorderen, dat hij zekerheid stelt voor de nakoming 
van zijn verplichtingen, zulks met name ook na de totstandkoming van de overeenkomst. 
Indien de door ons verlangde zekerheid niet wordt gegeven, kunnen wij de uitvoering 
van onze verplichtingen opschorten en/of de overeenkomst zonder rechterlijke 
tussenkomst ontbinden, onverminderd de rechten zoals die voor ons uit het gemene 
rechte voortvloeien. 

Artikel 13 OVERMACHT 

13.1 
Onder overmacht moet worden verstaan elke omstandigheid buiten onze macht die van 
dien aard is, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van ons kan worden 
gevergd (zogenaamde niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming). 
Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke 
aard ook, blokkade, boycot, staking, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan 
grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, storingen in 
ons bedrijf of in het bedrijf van onze leveranciers, in- en uitvoerbeperkingen, 
belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, 
nationale of regionale (overheids-)instanties.        

13.2 
Indien wij door overmacht de overeenkomst niet (tijdig) kunnen nakomen, hebben wij 
het recht de overeenkomst op een later tijdstip uit te voeren, dan wel de overeenkomst 
als ontbonden te beschouwen, zulks te onzer keuze. 
Ingeval van overmacht kan de koper ons niet tot schadevergoeding aanspraken. 

Artikel 14 ONTBINDING EN ANNULERING 

14.1
Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst vindt plaats door een 
schriftelijke verklaring van de daartoe gerechtigde. Alvorens koper een schriftelijke 
ontbindingsverklaring tot ons richt, zal hij ons te allen tijde eerst schriftelijk in gebreke 
moeten stellen en ons een redelijke termijn moeten gunnen om alsnog haar 
verplichtingen na te komen dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen 
de opdrachtgever nauwkeurig schriftelijk moet melden. 

14.2 
Koper heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn 
verplichtingen op te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim was met de nakoming van 
zijn verplichtingen. 

14.3 
Indien wij instemmen met ontbinding, zonder dat sprake is van verzuim van onze zijde, 
hebben wij steeds recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals kosten, gederfde 
winst en redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid. Ingeval van 
gedeeltelijke ontbinding kan koper geen aanspraak maken op ongedaanmaking van reeds 
door ons verrichte prestaties en hebben wij onverkort recht op betaling voor de reeds 
door ons verrichte prestaties. 

14.4 
Annulering van met ons gesloten overeenkomsten, niet betreffende het verzorgen van 
opleidingen, is mogelijk tot vier weken voorafgaand aan de overeengekomen 
aanvangsdatum. Koper is in geval van annulering steeds gehouden, aldus ongeacht het 
moment van annulering, om de door ons gemaakte voorbereidingskosten te betalen en 
om de financiële verplichtingen die wij ten behoeve van de uitvoering van de 
overeenkomst met derden zijn aangegaan, geheel voor zijn rekening te nemen. 
Bij annuleringen van met ons gesloten overeenkomsten, niet betreffende het verzorgen 
van opleidingen, korter dan vier weken voor aanvangsdatum is koper 100% van de 
overeengekomen vergoeding verschuldigd. 

14.5 
a. 
Voor het verzorgen van opleidingen geldt dat koper de opdracht kosteloos kan annuleren 
tot 10 werkdagen voor aanvang van de opleiding bij open inschrijving en tot 15 
werkdagen voor aanvang van de training bij incompanytraining. Na het verstrijken van 
deze termijnen is bij annulering 50% van de overeengekomen vergoeding verschuldigd.   
b. 
Wij behouden ons te allen tijde het recht voor om bij onvoldoende inschrijvingen, zulks 
ter onze beoordeling, een opleiding af te gelasten, zonder dat zulks leidt tot 
gehoudenheid tot het betalen van schadevergoeding of enige andere vorm van 
schadeloosstelling.    
c. 
Bij een te groot aantal inschrijvingen behouden wij ons te allen tijde het recht voor om 
deelnemers door te schuiven naar een volgende opleidingsdatum, zonder dat zulks leidt 
tot gehoudenheid tot het betalen van schadevergoeding of enige andere vorm van 
schadeloosstelling. 
d. 
Wij zijn te allen tijde gerechtigd om een opleiding te annuleren bij te weinig deelnemers, 
door ziekte van deelnemers of de opleider, zonder dat zulks leidt tot gehoudenheid tot 
het betalen van schadevergoeding of enige andere vorm van schadeloosstelling. 

14.6 
Een deelnemer die verhinderd is, kan zich met onze toestemming, door een ander laten 
vervangen, waardoor de annuleringskosten vervallen.

14.7 
Het voortijdig verlaten van een opleiding door een deelnemer biedt, ongeacht om welke 
reden zulks geschiedt, geen aanleiding tot restitutie of vermindering van de kosten. 

14.8 
Na aanvang van de opdracht (opleiding) is de opdrachtgever de volledig 
overeengekomen vergoeding aan ons  verschuldigd, behoudens ingeval de annulering 
zijn oorzaak vindt in een omstandigheid die voor ons risico komt. 

14.9 
Onverminderd het overige in deze voorwaarden bepaald, zijn wij bevoegd de 
overeenkomst met koper te ontbinden, zonder dat een nadere ingebrekestelling of 
rechterlijke tussenkomst is vereist: 
a. indien koper niet, niet tijdig of niet behoorlijk zijn uit de overeenkomst 
voortvloeiende verbintenissen nakomt; 
b. indien koper in staat van faillissement wordt verklaard, de schuldsaneringsregeling 
natuurlijke personen op koper van toepassing wordt verklaard, de koper 
(voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, het bedrijf van koper wordt 
overgedragen, beëindigd of geliquideerd, of koper door beslaglegging, onder 
curatelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over een gedeelte van 
zijn vermogen verliest.  

14.10 
Onverminderd het in het voorgaande bepaalde zijn wij gerechtigd de overeenkomst 
geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd ons recht op schadevergoeding en/of 
ons recht om onze verplichtingen uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te 
schorten, indien koper na daartoe schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, een of meer van 
zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt binnen 
de bij ingebrekestelling gestelde termijn. 

14.11 
Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst vindt plaats door een 
schriftelijke verklaring van de daartoe gerechtigde. Alvorens de koper een schriftelijke 
ontbindingsverklaring tot ons richt, zal hij te allen tijde ons eerst schriftelijk in gebreke 
moeten stellen en ons een redelijke termijn moeten gunnen om alsnog onze 
verplichtingen na te komen dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen 
de koper nauwkeurig schriftelijk moet melden.    14
Artikel 16 GEHEIMHOUDING  

16.1 
Partijen zijn jegens elkaar gehouden tot geheimhouding van al hetgeen hen uit hoofde 
van de tussen hun gesloten overeenkomst bekend wordt c.q. is geworden en waarvan 
partijen het vertrouwelijke karakter kennen c.q. behoren te kennen. 
Artikel 17 TOEPASSELIJK RECHT 

17.1 
Op alle door ons gedane offertes en op alle door ons aangegane overeenkomsten is 
uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

Artikel 18 GESCHILLENBESLECHTING 

18.1 
Alle geschillen van welke aard ook, verband houdende met of voortvloeiende uit door ons 
aangegane overeenkomsten en verrichte leveringen worden beslecht door de bevoegde 
rechter in het Arrondissement Almelo, tenzij de koper ons binnen een maand nadat wij 
ons op dit beding hebben beroepen, schriftelijk laat weten voor de beslechting van het 
geschil door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen. Wij behouden ons het recht 
voor om ons te wenden tot de rechter die op grond van het gemene recht bevoegd is.